Policy kring digitalisering

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen.

Skolverket beskriver fyra aspekter av digital kompetens.

 • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället.
 • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.
 • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
 • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.

WHO har upprättat riktlinjer kring små barn, deras rörelse och skärmtid enligt följande:

Barn mellan ett och två år

 • Minst 180 minuter måttlig till intensiv fysisk aktivitet flera tillfällen under dagen.
 • Stillasittande max en timme.
 • Ettåringar bör inte spendera någon tid framför skärmar.
 • För tvååringar rekommenderas max en timmes skärmtid per dag. När barnet är stillasittande uppmuntras att en vuxen läser och berättar.

Barn mellan tre och fyra år

 • Minst 180 minuters fysisk aktivitet av olika typ under dagen. Av dessa bör minst en timme vara av måttlig till hög intensitet.
 • Max stillasittande en timme i exempelvis barnvagn.
 • Max en timme framför skärmar. När barnet är stillasittande uppmuntras att en vuxen läser och berättar.

På Upptäckarna vill vi att digitaliseringen och skärmtid ska vara ett komplement i den pedagogiska verksamheten och därmed hjälpa barnen i deras utveckling och lärande. Vi vill undvika att det tar upp för stor tid av dagen och därmed konkurrerar ut möjligheten till rörelse, finmotoriksövningar eller socialt samspel på förskolan. Därför har vi valt att införa digitaliseringen i vår förskola enligt nedan:

Samling vid större skärm – tillsammans med pedagog

Pedagogerna kan använda sig av projektor vid samlingar, med dator uppkopplat till internet. Tillsammans kan de samtala med barnen kring teman där man kan visa foton eller filmer som ett komplement till undervisningen. Tillsammans kan man då också prata kring ett kritiskt förhållningssätt till informationen på nätet. De kan även gå igenom bilder de tagit i naturen och samtala kring detta. Man kan även läsa digitala böcker tillsammans med barnen.

Paddor

Paddor finns på förskolan, men barnen har ingen ”egen” skärmtid i form av spel eller dylikt på dem, utan de används framförallt för fotografering i utomhusmiljö och då tillsammans med pedagog, för att dokumentera upplevelser, hitta saker i naturen på uppdrag av pedagogerna m.m.

Analog programmering

Barnen får träna sig i analog programmering tillsammans med pedagogerna på olika sätt. Utomhus kan man ”programmera” varandra genom kommandon och andra övningar som t.ex. en hinderbana. Ett barn eller en pedagog är robot och kan bara följa instruktionerna som de andra ropar: “ta ett steg fram”, “sväng”, “hoppa” osv. Hur kan man få roboten genom hinderbanan med så få instruktioner som möjligt?

Inomhus kan man öva på att reproducera mönster med pärlor, göra kopior av hopsatta legokonstruktioner m.m. Man kan även ge dansprogram till varandra t.ex. genom att använda förtryckta kort med tecknade instruktioner, exempelvis “sträck upp händerna”, “flossa”, “snurra runt”, “dabba”, “börja om”. Barnen kan då bestämma ordning och sen kör man dansen till musik.

Mobiltelefoner

Inga privata mobiltelefoner används av personal eller föräldrar i barngruppen, utan endast på deras rast.